Geodetski načrti

Geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije

Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena, ki vsebuje podatke o reliefu, stavbah, vodah, rabi zemljišča, rastlinstvu, gradbeno inženirskih objektih ter podatke o zemljiških parcelah. Služi kot podloga za umeščanje objektov v prostor in je sestavni del projekta za pridobitev gradbene dokumentacije.

Geodetski načrt za pripravo lokacijskih načrtov

Geodetski načrt služi tudi kot podloga pri pripravi tako državnih kot tudi občinskih lokacijskih načrtov. Geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta mora vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter podatke o zemljiških parcelah.

Geodetski načrt novega stanja zemljišča

Geodetski načrt novega zemljišča se izdela po končani gradnji in je prikaz dejanskega stanja novogradnje. Služi kot podloga za izdelavo projekta izvedenih del in je eden izmed pogojev za pridobitev uporabnega dovoljenja.