Zemljiški kataster

Ureditev meje

Ureditev meje je postopek, pri katerem se na podlagi podatkov zemljiškega katastra ugotovi potek meje v naravi.

Parcelacija

Parcelacija je postopek, pri katerem se ena parcela razdeli na več novih parcel ali pri katerem se več parcel združi v eno. Pogoj za izvedbo parcelacije – delitev parcele je, da je del meje, na katerem se delitev izvede, urejen.

Izravnava meje

Izravnava meje je postopek spreminjanja meje, pri katerem se ob soglasjih vseh lastnikov parcel, potek urejenega dela meje spremeni. Pogoj za izravnavo meje je predhodno urejena meja. Površina parcele se lahko spremeni za največ 5% od manjše parcele, oziroma za največ 500 m2.

Označitev meje

Označitev meje se lahko izvede samo na urejeni meji, običajno istočasno z ureditvijo meje. Samostojno pa običajno takrat, kadar je bilo mejno znamenje na urejeni meji zasuto oziroma odstranjeno.

Sprememba bonitete zemljišča

Sprememba bonitete zemljišča se določi v postopku spremembe bonitete zemljišča, ki ga izvaja geodetsko podjetje v okviru geodetske storitve. Strokovna podlaga za uvedbo postopka evidentiranja spremembe bonitete zemljišča je elaborat spremembe bonitete zemljišča. Strokovna dela za izdelavo elaborata spremembe bonitete zemljišča izvaja oseba, ki je kmetijski oziroma gozdarski strokovnjak z najmanj visoko stopnjo strokovne izobrazbe in ima pooblastilo za bonitiranje.

Določitev zemljišča pod stavbo

Določitev zemljišča pod stavbo je postopek, pri katerem se odmeri zemljišče, ki ga določa presek stavbe z zemljiščem in se evidentira v zemljiškem katastru. Izvaja se istočasno z vpisom stavbe v kataster stavb.

Komasacija

Komasacija je zložba parcel, ki imajo različno pravno stanje glede lastninske pravice in razdelitev po zložbi oblikovanega zemljiškega sklada na nove parcele.